Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 Stowarzyszenie SISKE Karolina - statut

 

 

STATUT

 

STOWARZYSZENIE   INICJATYW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH „Karolina”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych „Karolina” – zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.     Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SISKE „Karolina”.

3.     Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność

publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyznaczających godność człowieka według nauki płynącej z przesłania patronki Stowarzyszenia.                       Z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań – pragną podejmować troskę o pełny wzrost człowieka.

 

§ 2.

1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach           (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieograniczony.

3.   Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą:

-       Wydawanie gazet.

-       Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.

-       Pozostała działalność wydawnicza.

-       Sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych na straganach i targowiskach.

-       Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową.

-       Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

-       Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

-       Pozostała działalność związana ze sportem.

-       Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania .

-       Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

-       Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską.

-       Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

-       Działalność fizjoterapeutyczna.

-       Działalność paramedyczna.

-       Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów.

-       Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

-       Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych.

-       Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana).

-       Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

 

-       Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

-       Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

-       Działalność organizatorów turystyki.

-       Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

-       Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

-       Działalność organizacji religijnych.

-       Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

-       Działalność w zakresie informacji turystycznej.

-       Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

-       Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

-       Działalność wspomagająca edukację.

 

 

§ 3.

1.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

a także może ono prowadzić działalność za granicą na podstawie prawa miejscowego. Jego siedzibą jest wieś Zabawa w gminie Radłów w woj. Małopolskim.

  1. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji     i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

 

§ 4.

  1. Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską zatwierdzoną przez Zarząd.

 

§ 5.

1.     Stowarzyszenie   jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach   nie zarobkowych.

2.     Stowarzyszenie  opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków oraz – ze względu na mnogość celów i merytoryczne wymagania - Zarząd może zatrudniać specjalistów, konsultantów i pracowników do prowadzenia  prac Stowarzyszenia.

3.     Stowarzyszenie do  prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników również spośród swoich członków.

 
 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 S Z E N I A PA R A F I A D A 3

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)     Propagowanie świadomego, twórczego i zdrowego stylu życia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i w Europie oraz prowadzenie poradnictwa w tym zakresie.

2)     Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, fizyczne oraz wyrównujących społeczne i edukacyjne szanse dzieci, młodzieży       oraz całych rodzin. W szczególności pomoc psychologiczna i prawna rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

3)     Przeciwdziałanie patologiom społecznym - w szczególności uzależnieniom              oraz przemocy.

4)     Udzielanie pomocy postpenitencjarnej.

5)     Pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz członkom ich rodzin.

6)     Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska.

7)     Podejmowanie działań aktywizujących społeczności lokalne i wspieranie regionalizmu.

8)     Podejmowanie czynności w celu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej.

9)     Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej.

10)Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

11)Podejmowaniu i promowaniu działalności charytatywnej.

12)Współtworzenia systemu wychowawczo-społecznego, który pomoże odnaleźć się każdemu człowiekowi we współczesnej i przyszłej rzeczywistości.

13)Inicjowania i realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku.

14)Udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalno -sportowo-religijnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

15)Upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa        oraz wypoczynku.

16)Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,    a także działań wspomagających rozwój demokracji.

17)Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

18)Wspieranie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

19)Podtrzymywanie i ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej, ochrona i konserwacja zabytków oraz pielęgnowanie polskości.

 

§ 7.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

1)     Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym    i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą.

2)     Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, badawczej, wydawniczej i publicystycznej oraz działalności w zakresie poradnictwa    i pomocy psychologiczno- pedagogicznej, medycznej lub prawnej.

3)     Organizację i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, imprez, konkursów, wystaw w kraju i za granicą.

4)     Udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

5)     Prowadzenie placówek psychologicznych, pedagogicznych, oświatowych, kulturalnych, klubów dla dzieci i młodzieży, obiektów noclegowych i obiektów obsługi ruchu turystycznego itp.

6)     Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

7)     Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

8)     Prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej cele Stowarzyszenia.

9)     Organizowanie różnych form pomocy, w tym charytatywnej na rzecz dzieci                  i młodzieży oraz ich rodzin, w tym rodzin zastępczych.

10)Prowadzenie działań profilaktycznych.

11)Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8.

1. Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) honorowych;

3) wspierających;

 

1. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:

 

Członkami Zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

 

2. CZŁONKOWIE HONOROWI:

 

1) Członkami Honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone w dziedzinach: kultury, oświaty, sportu, turystyki
i rekreacji; działalności charytatywnej i innych działaniach.

2) Godność Członka Honorowego nadaje na wniosek Prezesa lub Zarządu

Walne Zebranie.

 

3. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:

Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające
w jakiejkolwiek formie cele i działania Stowarzyszenia.

 

§ 9.

1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:

1) Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

2) Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.

3) Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności i rozwoju Stowarzyszenia.

 

 

2. Członkowie Honorowi mają prawo:

1) Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w charakterze obserwatorów.

2) Zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

3. Członkowie Wspierający mają prawo:

1) Zgłaszać postulaty dotyczące działalności oraz sposobu wykorzystania ich wsparcia      dla Stowarzyszenia.

2) Brać udział w imprezach Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminach danej imprezy.

 

§ 10.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;

2) przestrzegania, statutu i regulaminów;

3) opłacanie ustalonych składek członkowskich.

 

§ 11.

Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

 

§ 12.

Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w przypadku:

1)     Wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

2)     Rozwiązania się Stowarzyszenia.

3)     Skreślenie przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku nie wywiązywania się                 z deklarowanych świadczeń przez okres 1 roku.

4)     Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie      30 dni od momentu otrzymania uchwały.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.     Walne  Zebranie Członków .

2.     Zarząd Stowarzyszenia .

3.     Komisja Rewizyjna.

 

§ 14.

1.   Kadencja władz trwa trzy lata.

2.  W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych      nie może być większa niż 1/3 składu władzy pochodzącej z wyboru.

 

§ 15.

Walne Zebranie jest władzą najwyższą Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 16. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     Decydowanie o podstawowych sprawach programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia.

2)     Wybór Zarządu Stowarzyszenia oraz komisji Rewizyjnej.

3)     Przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

4)     Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5)     Uchwalanie zmian statutu.

6)     Ustalanie wysokości składek.

7)     Podejmowanie uchwał o rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 17. W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) Członkowie Zwyczajni z głosem stanowiącym .

2) Członkowie Honorowi i Wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

3) Z urzędu: Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§18. Prawnie zwołane Zebranie jest ważne:

1. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych                    do głosowania.

2.    W drugim - bez względu na liczbę obecnych.

3.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, oprócz uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływany przez zarząd z własnej inicjatywy     lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

6. Zarząd zawiadamia o terminie Walnego Zebrania wszystkich członków w przyjęty  sposób w terminie 2 tygodni przed odbyciem się Zebrania.

 

§ 19.

W okresie między Walnymi Zebraniami najwyższą władzą jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 20. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.     Wybór w głosowaniu tajnym prezesa, wiceprezesa,  sekretarza i skarbnika.

2.     Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

3.     Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

4.     Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

5.     Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

6.     Przygotowywanie planów i sprawozdań Stowarzyszenia.

7.     Zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego planu finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych.

8.     Interpretacja statutu i uchwał Walnego Zebrania.

9.     Uchwalanie regulaminu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

10.  Zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.

11.  Przyjmowanie nowych członków lub skreślanie z listy członków.

12.  Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.

 

§ 21.

1.     Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członka.

2.     Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na swoim pierwszym zebraniu zwoływanym     przez jego Przewodniczącego w celu wyboru składu Zarządu.

3.     Posiedzenia Zarządu zwoływane są minimum 6 razy w roku.

4.     Termin, miejsce i porządek obrad ustala Prezes Zarządu, zawiadamiając uprzednio Zarząd.

5.     Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§ 22.

Prezes Zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia, a w szczególności:

 

1)     Przewodniczy posiedzeniu Zarządu.

2)     Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

 

 

 

§ 23. Komisja Rewizyjna:

 

1)     Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jej statutowej działalności.

2)     Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego.

3)     Komisja Rewizyjna zbiera się na swoim pierwszym zebraniu zwoływanym przez jego przewodniczącego wybierając ze swego składu zastępcę Przewodniczącego                  i Sekretarza.

4)     Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

5)     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 24. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2)     Ocena działalności statutowej oraz finansowej i występowanie z wnioskami               do Zarządu.

3)     Żądanie od Zarządu wyjaśnień, określanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości.

4)     Występowanie z wnioskiem podczas Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi absolutorium.

5)     Składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

 

ROZDZIAŁ V

§ 25. PATRONAT NAD STOWARZYSZENIEM

 

1)     Patronką Stowarzyszenia jest bł. Karolina Kózkówna.

2)     Stowarzyszenie działa we współpracy z Parafią Rzymsko Katolicką w Zabawie – Sanktuarium Bł. Karoliny, na zasadach określonych przez prawo cywilne i kościelne lub w odrębnych umowach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 26.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 27.

Na fundusze składają się: składki członkowskie, dotacje, subwencje, darowizny, spadki, dochody z działalności gospodarczej, świadczenia członków wspierających i dochody            z ofiarności publicznej.

 

§ 28.

1) Majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

      2) Do ważności oświadczeń majątkowych oraz pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub co najmniej dwóch Członków Zarządu lub na podstawie uchwały Zarządu Członka Zarządu.

§ 29.

1) Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub nie zabezpiecza majątkiem organizacji          w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

   2)  Majątek stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz jego członków, członków  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie             lub na preferencyjnych warunkach.

      3)  Majątek stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych       niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika           ze statutowego celu organizacji.

      4)  Stowarzyszenie nie dokonuje zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie                jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 

§ 30.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 31.

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i przekazania majątku.

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz WZ                                                                              Przewodniczący WZ

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Sanktuarium w Zabawie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.